Ewangelicki Dom Opieki "EMAUS" w Dzięgielowie
Pięć kroków - jak zostać mieszkańcem
Ewangelickiego
Domu Opieki  „Emaus”
w Dzięgielowie


Krok 1. Złożenie wniosku-prośby o skierowanie do
Ewangelickiego Domu Opieki „Emaus”
w Dzięgielowie (dalej EDO Emaus) do
Gminnego/Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (dalej
OPS) właściwego ze względu
na swoje miejsce zamieszkania przez osobę zainteresowaną,
członków rodziny lub opiekunów.

Krok 2. Pracownik socjalny OPS współpracując
z rodziną kompletuje dokumenty - zaświadczenie lekarskie,
zaświadczenie o dochodzie osoby, inne niezbędne
informacje wynikające z przepisów.

Krok 3. OPS wydaje decyzję o skierowaniu, o ile takie jest
życzenie, do EDO „Emaus”.

Krok 4. OPS przekazuje decyzję do Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie (PCPR) w Cieszynie, który wszczyna
postępowanie o umieszczeniu
w EDO „Emaus” w Dzięgielowie.

Krok 5. PCPR w Cieszynie wydaje decyzję o umieszczeniu w
EDO „Emaus”, jeśli osoba spełnia przesłanki (wymaga
całodobowej opieki
z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności).
Na podstawie tej decyzji następuje przyjęcie
do EDO „Emaus” w Dzięgielowie.

· Pobyt w EDO Emaus jest odpłatny do wysokości
70% dochodu osoby ubiegającej się o przyjęcie.

. Koszt  utrzymania  w  EDO  "Emaus"
w  Dzięgielowie  wynosi  obecnie  6164,86 zł.

Koszt ten ustala corocznie Urząd Wojewódzki
w Katowicach.
. Jeżeli odpłatność osoby umieszczonej w EDO "Emaus"
w Dzięgielowie tj. 70% dochodu jest niewystarczająca
wtedy dopłatę ponoszą: małżonek, lub dzieci (o ile mają
odpowiednio wysokie przychody); w przeciwnym
przypadku - Gmina, która kieruje osoby do EDO
"Emaus" w Dzięgielowie.